nutupėti

nutupėti
nutupė́ti, nùtupi, -ė́jo 1. intr. Ser, ištverti tupint, galėti ilgai tupėti: Ta perekšlė nenùtupi ant kiaušinių 1. Kokia nekantri ta perekšlė! Nieku būdu negali ramiai nutupė́ti NdŽ. | refl. Š. 2. tr. Ser, 1, Skr, Al tupint, pritūpus ar sėdint nuvarginti, įsmilkinti: Nutupė́jau kojas betupėdama J. Prie jum betupėdama kojas nutupė́jau LKT293(Kpr). Kojas nutupė́jau, oi oi DrskŽ. Bobelės bažnyčio[je] kulnus nutupėjo Grž. Bemilždama balnugarę, visumet nùtupu pakinklius Klš. Turkiškai sėdėdami, nutupė́jome savo kojas NdŽ. Tos kojos iššutę, nutupė́tos, jis negalėjo palėkt Sb. | refl. tr., intr.: Nutupė́jaus kojas betupėdama bažnyčio[je] Šts. Niekas [šuns] nepaleida, nusìtupa ir kauka Krš. Kai eini eini, tai ir praseini, o kai tupi, tai nusìtupi Jrb. ^ Nusitupėjau kaip pereklė višta gūžtoje V.Krėv.refl. prk. nusibosti būnant vienoje vietoje: Nusìtupa viena numie, leka pasipliurpti pri bobų Krš. 3. tr. NdŽ tupint nuspausti: Sniegas paukščių nutupė́tas 1. Nutupė́jo balandėlis diemedžio šakelę (d.) Grk. | Gaidys vištą nutupė́jo, višta kiaušio nepadėjo Šauk. 4. refl. žr. sutupėti 6 (refl.): Senai darytas [alus], jau nusitupė́jo Slm. 5. tr. Jdp, Paį suteršti atsitūpus, nudirbti: Tas šaukštas musių nutupė́tas Snt. Čia musynė labai, čia nedžiauk, nutupė̃s – kas gi bus?! Mžš. Musios nutupė́jo pyragą, vaikui duoda DrskŽ. Nors pryš didžiąsias šventes apvalyk musų nutupė́tus abrozus Krš. Menka, musių nutupėta lemputė silpnai apšviečia kambarį . 6. refl. prk. tupint, sėdint nusibaigti, numirti: Mes seni tol tupėsim, kol nusitupė́sim Ėr. Senas tik jau tupėsi ir nusitupė́si Krš. 7. refl. žr. sutupėti 7 (refl.): Mes nustupėsma ir šitie namai nustupės Šmn. 8. refl. Žl euf. nusituštinti: Senas greit ir nebenusitupia LTR(Kp). Ant kelio nusitupėjo Vb. \ tupėti; aptupėti; atitupėti; datupėti; įtupėti; ištupėti; nutupėti; patupėti; pertupėti; pratupėti; pritupėti; sutupėti; užtupėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • nutupėti — vksm. Kójas nutupėjau …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptupėti — aptupėti, àptupi, ėjo 1. tr. K, Š, NdŽ, KŽ paprasti tupėti (ppr. perint). | refl.: Nedenk tą vištą, apsitupė̃s ir nedengta Mrj. 2. tr. užperėti: Toj višta, kur pernai sėdėj[o], aptupėj[o] kiaušinius ir pabėgo Vlk. 3. refl. apsibūti vienoje… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitupėti — atitupėti, atìtupi, ėjo KŽ, atatupėti Š, KŽ 1. intr. Š ilgai tupėti (ppr. apie paukščius). | refl. Š: Biedna vištelė – atsitupėjo gi ant tų kiaušinių, iki išperėjo viščiukus! Jž. | prk.: Išskirstė kaimą į vienkiemius, ir nespėjame dar atsitupėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • datupėti — ×datupėti, dàtupi (dàtupa), ėjo (hibr.) (ppr. ne ) intr. būti ne visai subrendusio proto, apykvailiam: Nedatupėta ta Vanda, bandą gano Krš. tupėti; aptupėti; atitupėti; datupėti; įtupėti; ištupėti; nutupėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištupėti — ištupėti, ìštupi, ėjo 1. intr. LVI821, Rtr, NdŽ, KŽ tupint išbūti: Viščiukai pernakt ištupėjo ant laktelės Š. Ilgai ištupėjo paukštelis tamsioje lindynėje J.Balč. Aš (dagilis), tų užpuolikų išsigandęs, įlindau į krūmą ir tenai ištupėjau, ligi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupliurkšti — nupliur̃kšti, nupliur̃škia, nùpliurškė tr. šnek. nudergti, nutupėti: Visi langai musių nupliurkštì Sb. pliurkšti; apipliurkšti; išpliurkšti; nupliurkšti; papliurkšti; pripliurkšti; supliurkšti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patupėti — patupėti, pàtupi, ėjo intr. 1. K, NdŽ, KŽ, DŽ1 kiek tupėti, pabūti tupint, atsitūpus, pritūpus: Pàtupi priemenėj viščiukai Ktk. Gūžtoj patupi dieną kokią Kp. Atsitūpė pempė ant kupsto, patupėjo, pagalvojo, kad visai neblogai būtų lizdą susukus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pertupėti — intr. 1. Rmš tupint išbūti kurį laiką: Gaspadorius nakvynės nunešė pas penimus žąsinus sakydamas: – Gaidukas pales miežių pas žąsinus ir tą naktį pertupės BsPIII62. Vieną naktį [vištos] partupa, nebmušas Krš. 2. refl. ilgai tupint nuvargti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratupėti — pratupėti, pràtupi, ėjo 1. intr. NdŽ, DŽ1 kurį laiką tupėti, prabūti tupint: Zylelė ilgai ilgai pratupėdavo pašiurpusi ant palangės rš. 2. tr. tupint įspausti žymę: Pratupėti skylę NdŽ. 3. intr. NdŽ, DŽ1, Dkš, Lp šnek. prabūti kur, pralindėti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritupėti — pritupėti, prìtupi, ėjo 1. tr. priperėti: Kregždaitės lizduką pasdaro ir vaikynų prìtupi Pls. 2. intr. NdŽ, Ds šnek. pakankamai ilgai tūnoti: Moč, lipk vakarienės kurt, jaugi gana, pritupėjai ant pečiaus Ds.| refl. NdŽ: Prisitupėsi [kambaryje]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”